Onze principes

De Rank vindt haar basis in basisprincipes, gebaseerd op de bijbel. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod (klik op een onderwerp om er direct heen te gaan). Zie verder ook de pagina ‘onze identiteit‘.

Bekering en wedergeboorte

De bijbel leert dat de mens als gevolg van de zonde niet meer in relatie met God kan leven. De relatie met God wordt hersteld voor iedereen die gelooft in de verlossing door de Here Jezus en die zich bekeert tot God 1. Bekering betekent eigenlijk: omkeren en teruggaan naar de oorsprong van de mens: God. Wat daar voor nodig is? Een besef van een huidig leven zonder God en spijt over dat ‘oude’ leven (zonder of ‘half’ met God). En met name de wil om voortaan een op God gericht leven te willen leiden. Op de bekering volgt de wedergeboorte. Wedergeboorte wordt in de bijbel omschreven als ‘opstaan in een nieuw leven’2. Dat nieuwe leven schenkt God ons in zijn genade. Het is een leven gericht op God en onder leiding van de Heilige Geest.

1Romeinen 3 vers 21 tot 24
22 Korintiërs 5 vers 17

De Doop

In onze gemeente worden personen die tot geloof zijn gekomen gedoopt door onderdompeling in water. We geloven dat God de doop bedoeld heeft als teken, als bevestiging, van iemands bekering en wedergeboorte. Ieder wordt de tijd gegund om rustig na te denken over de bijbelse waterdoop. Een aantal studielessen wordt gegeven aan hen, die meer over dit onderwerp willen weten.

Onze visie op de doop houdt in dat er in onze gemeente geen kinderen worden gedoopt. Wij dopen personen van minimaal zestien jaar, die blijk geven een zelfstandig geloofsleven te hebben. Wanneer er in een gezin van de gemeente een kind wordt geboren, wordt de baby in een zondagsdienst ‘opgedragen’. Daarbij wordt voor het kind gebeden en worden de ouders gezegend voor hun taak in de opvoeding.

De Heilige Geest

In de bijbel komen we veel informatie tegen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Wij geloven dat iedereen die wedergeboren is de Heilige Geest heeft ontvangen en daarmee lid is geworden van de kerk van Christus wereldwijd1. Nadat iemand de waterdoop heeft ondergaan, bidden we dat hij of zij geheel vervuld mag worden met de Heilige Geest. Bij sommigen gaat dit gepaard met een speciale ervaring, zoals spreken in tongen. Anderen hebben die speciale ervaring niet, maar ervaren wel de werking van de Heilige Geest in hun wandel met de Heer. We respecteren de verschillende beleving van mensen op dit punt. De vervulling met de Heilige Geest is niet eenmalig en automatisch. We worden opgeroepen ernaar te streven voortdurend vol van de Heilige Geest te zijn2 en de Geest niet uit te doven3. De Heilige Geest is ‘de Geest van de waarheid’4en is noodzakelijk om een getuige van Jezus Christus te zijn5. Hij geeft de gelovige kracht, troost en bemoediging. De Heilige Geest wil in de gelovige de vrucht van de Geest zichtbaar maken6. Daardoor wordt wie gelooft steeds meer gelijkvormig aan Christus. De Heilige Geest schenkt ook gaven, waar we ons naar uit mogen strekken7. De gaven van de Geest zijn geen doel op zichzelf, maar worden gegeven om dienstbaar te zijn in het werk voor God8. In de gemeente is ook ruimte voor openbaringen van de Geest. Alle uitingen worden getoetst aan Gods woord, de bijbel9.

11 Korintiërs 12 vers 13
2Efeziërs 4 vers 18
31 Tessalonicenzen 5 vers 19
4Johannes 14 vers 17
5Handelingen 1 vers 8
6Galaten 5 vers 22
71 Korintiërs 14 vers 1
8Romeinen 12 vers 3 tot 8, 1 Korintiërs 12 en Efeziërs 3 vers 11 en 12
91 Korintiërs 14 vers 27 en 29

Persoonlijke ontwikkeling

‘Groeien in geloof’ is een bijbelse zaak: ‘…maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus1.’ Geestelijke groei is dus kenmerk van het meer worden als de Here Jezus. Zo veranderen wij in ons persoonlijke geestelijke leven volgens de bijbel: ‘Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen’2. Uit de eerste tekst die we hebben aangehaald blijkt dat wij ons aan de waarheid moeten houden. Overtreding van die goddelijke waarheid wordt dan ook zonde genoemd. Wij geloven dat zonde verwijdering tussen mensen en God veroorzaakt. Door de zonde te belijden ontvang je vergeving, door het offer van de Here Jezus aan het kruis3. Door te groeien in je geloof zul je steeds meer in staat zijn weerstand te bieden aan de zonde.

1Efeziërs 4 vers 15
22 Korintiërs 3 vers 18
31 Johannes 1 vers 9

Geestelijk leven

Christenen kunnen bij het volgen van Jezus Christus ervaren dat er tegenstand ontstaat. De Bijbel leert ons dat we daar niet vreemd van hoeven opkijken. De tegenstander van God, de duivel, probeert ons bij God en Jezus vandaan te halen door verleidingen, door verwarring te stichten of door andere negatieve invloeden1. God geeft ons geestelijke wapens om een geestelijke strijd te strijden2. Wanneer we in die strijd ons vasthouden aan Jezus zullen wij met Hem overwinnen3. In sommige gevallen zijn Christenen in een valstrik van de duivel geraakt. Wij mogen dan als gemeente hulp bieden door bijvoorbeeld pastorale begeleiding en waar nodig te bidden voor bevrijding4.

11 Petrus 5 vers 8
2Efeziërs 6 vers 11 e.v.
3Romeinen 8 vers 31-39
4Lucas 8 vers 26 -39

Onvolmaaktheid en lijden

Wij geloven dat de schepping door de zonde onvolmaakt is geworden en dat zowel gelovigen als ongelovigen daardoor met lijden te maken kunnen krijgen (door ziekte, natuurrampen, e.d.). Als mensen hebben we de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met ons leven en dat van anderen om te gaan. We geloven dat in alle lijden God altijd nabij is en dat Hij ons wil helpen en troosten1. We mogen God zeker bidden om uitredding en genezing2. Ziekenzalving, naar Jacobus 5, kan bij de oudsten worden aangevraagd. God echter is soeverein en zal met ieder van ons op Zijn wijze tot Zijn doel komen. We mogen er daarom onder alle omstandigheden zeker van zijn, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus en dat Hij alles zal laten medewerken ten goede3.

1Jesaja 63 vers 9; Psalm 41 vers 4; Psalm 46 vers 2
2Jacobus 5 vers 14
3Romeinen 8 vers 28, 38 en 39

Huwelijk

Omdat God niet alleen een God van liefde is, maar ook een God van trouw, is de bijbelse basis voor een samenlevingsrelatie tussen man en vrouw niet alleen liefde, maar ook trouw. Daarom geloven wij dat het huwelijk tussen man en vrouw de bijbelse manier van samenleven is. Wij hechten grote waarde aan dit huwelijk, dat door God is ingesteld1 als verbond van trouw. De bijbel wijst er ook op dat de relatie tussen bruidegom en bruid lijkt op de relatie tussen Christus en de gemeente2.

1Genesis 2 vers 24; Matteüs 19 vers 5; Marcus 10 vers 7; Efeziërs 5 vers 31
2Efeziërs 5 vers 23 tot en met 33