Onze identiteit

Wij vormen samen een evangelische christelijke gemeente met de naam: Evangelische Gemeente De Rank. Onze identiteit wordt bepaald door de volgende onderwerpen (klik op een onderwerp om direct daarheen te gaan).

Andere zaken beschrijven we op de pagina ‘onze principes‘.

Wat wij geloven

Onze gemeente maakt deel uit van de kerk van Christus wereldwijd. Daarom zijn we aangesloten bij Missie Nederland en onderschrijven de beginselverklaring van Missie Nederland. Omdat deze beginselverklaring niet in ‘alledaags Nederlands’ is geschreven, hanteren we als aanvulling daarop een addendum. Hieronder ziet u beide naast elkaar weergegeven.

Beginselverklaring:Addendum Evangelische Gemeente De Rank
a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;Er is één God. Hij is er altijd al geweest en zal er voor eeuwig zijn. Deze God heeft zich geopenbaard in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Joh.10:30; Openb.1:8; 2Sam.23:2,3; 1Cor.2:10-12; 1Cor.3:16
b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;De Vader is de Schepper van al het leven. Hij is eeuwig, almachtig, alwetend, onveranderlijk en alomtegenwoordig. Hij is Liefde, eeuwig is Zijn trouw.
Gen.1:1; Ps.139; Jes.40:28; 1Joh.4:8
c. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;De Zoon, Jezus Christus, is God en werd mens, geboren uit een maagd. Hij laat ons zien wie God is. Jezus leefde zonder te zondigen en deed talloze wonderen. Hij stierf aan een kruis om ons weer met God te verzoenen. Hij stond op uit de dood en ging naar de hemel, waar Hij voor ons pleit en vanwaar Hij weer terug zal komen met macht en heerlijkheid.
Joh.1:1,14; Joh.3:16; 1Cor.15; Co1.1:15
d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;De bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde, onfeilbare Woord van God. De bijbel vormt het hoogste gezag en is betrouwbaar in alle zaken van geloof en leven.
Joh.17:17; 2Tim.3:16; 2Petr.1:21; Openb.22:18,19
e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;Van oorsprong is de mens als ‘zéér goed’ geschapen. Hij is beelddrager van God, door Hem gekend en gewild en bedoeld om te leven in relatie met God. Echter, sinds de zonde staat hij schuldig ten opzichte van God. Door zijn zonde krijgt hij te maken met de dood en het oordeel van God.
Gen.1:26-31; Ps.8; Rom.3:23; Rom.6:23
f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;Door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus is er voor wie in Hem gelooft, vergeving, verlossing en herstel van de relatie met God. Zo iemand wordt door God rechtvaardig verklaard, puur uit genade. Geen enkele eigen verdienste kan daar iets aan bijdragen.
Rom.10:13; Ef.2:8,9; Openb.3:20
g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;Wanneer Jezus terugkomt zullen de doden weer opstaan. Zij die bij Christus horen zullen voor eeuwig met Hem leven. Zij die Christus hebben afgewezen zullen door God geoordeeld worden.
Hand.1:10,11; Rom.8:1; 1Tess.4:14-17; Hebr.9:27
h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;De Heilige Geest doet nieuw leven ontstaan in wie zich tot God bekeert, zo iemand wordt ‘opnieuw geboren’. De Heilige Geest woont in de gelovige en leert hem/haar Gods Woord te begrijpen. De vervulling met de Heilige Geest stelt de gelovige in staat steeds meer te leven volgens Gods plan en helpt hem/haar om in woord en werk een getuige te zijn van Christus. Dit krijgt vorm door de gaven die de Heilige Geest ieder persoonlijk toebedeelt.
Joh.6:63; 1Cor.3:16; 1Cor.12; Gal.5:22
i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.Alle gelovigen, ieder met zijn eigen persoonlijke relatie met God in Christus, vormen met elkaar de universele gemeente, het lichaam van Christus. Hijzelf is daarvan het Hoofd. Zijn opdracht is dat de gemeente Zijn evangelie verkondigt in woord en daad in de hele wereld.
Matth.28:19,20; Ef.5:23; 1Petr.2:9

Doel van de gemeente

We geloven dat God de gemeente heeft ingesteld met als doel: samen zoeken naar de weg die God ons wijst om als gemeente en ook als individu, als kind van God:

  • God te eren
  • Te groeien in gelijkvormigheid aan Christus en
  • in opdracht van Hem dienstbaar te zijn in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

Omdat wij weten en ervaren dat God van ons houdt, leren wij ook steeds meer van mensen te houden. Zo wil God zijn liefde voor alle mensen door de gemeente heen laten zien. Onze gemeente is daarom ook een huis van gebed, waar zoekenden hartelijk welkom zijn, waar de bedroefde mensen troost vinden en waar aandacht en gebed voor de zieken is.

Huisgezin

Wij beschouwen onze gemeente primair als een huisgezin van God1. Iedereen, jong en oud, heeft daarin zijn plaats. We vinden het belangrijk dat we, als leden van één gezin, elkaar met respect tegemoet treden, in alle openheid en eerlijkheid met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en belangstellend zijn naar wat een ander beweegt en bezighoudt.

1Efeze 2 vers 19

Gavengericht

In onze gemeente krijgt ieder lid de gelegenheid om een taak te vinden die bij zijn of haar gaven en talenten past. Dat wordt niet bepaald door vacatures die er op een bepaald moment zijn. Zo kan ieders persoonlijkheid zoals God het bedoeld heeft tot ontplooiing komen.

Samenkomsten

Een belangrijk element in ons gemeenteleven is de wekelijkse samenkomst. In de samenkomst staan enerzijds lofprijs en aanbidding en anderzijds de prediking centraal.

Tijdens de lofprijs en aanbidding zingen wij liederen met begeleiding van een muziekgroep. Wij zingen graag liederen die getuigen van ons geloof en onze hoop, maar ook liederen die God lof en aanbidding toezingen. Daarbij worden meestal liederen uit de bundel ‘Opwekking’ gezongen. Het spreekt daarbij vanzelf dat ieder lid van het gezin zich mag uiten op een wijze die bij hem/haar past. Zo gaan sommige mensen tijdens het zingen staan en anderen steken hun hand op omdat een bepaalde tekst in een lied hen bijzonder aanspreekt. De enige voorwaarde is dat het voor anderen niet storend mag zijn. Er is tijdens de aanbidding ruimte om een gebed uit te spreken en voor (persoonlijke) noden te (laten) bidden.

De prediking wordt bij ons verzorgd door een variëteit aan sprekers. Wij vinden het essentieel dat de bijbel het fundament is van de prediking. We willen graag dat de prediking de toehoorders helpt hun geloof in de praktijk te brengen.

Op gezette tijden vieren we gezamenlijk het avondmaal zoals de Here Jezus dat heeft ingesteld. Ook gasten die Jezus als Heer belijden zijn hierbij welkom.

Na afloop van de dienst is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie. Er is dan ook gelegenheid om met één van onze pastorale medewerkers door te praten en eventueel voorbede te laten doen.

Huiskringen

Een ander belangrijk element in ons gemeenteleven zijn de huiskringen. De huiskringen, zijn bij uitstek de plaats waar men, naast studie in Gods Woord, in een kleine groep elkaar bemoedigt, voor elkaar bidt en bij elkaar betrokken is. Juist hier krijgt de onderlinge verbondenheid in Christus gestalte. Daarom moedigen we de leden van onze gemeente aan om daar deel van uit te maken.

Bijbelstudies

Naast prediking en studies op de huiskringen worden jaarlijks verschillende bijbelstudies of cursussen georganiseerd: deels systematisch en theologisch, deels praktisch.

Kinder- en jongerenwerk

Ook geloofsoverdracht naar onze kinderen en jongeren vinden we essentieel. Van jongs af aan willen we onze kinderen bekend en vertrouwd maken met het geweldige evangelie van de Here Jezus. Er is daarom een goed en georganiseerd kinder- en jeugdwerk. Tijdens de samenkomst is er een creche voor de allerkleinsten en hebben de kinderen, tieners en jongeren hun eigen diensten. Op een eigentijdse en creatieve manier wordt invulling gegeven aan deze samenkomsten. Daarnaast zijn er gedurende de week regelmatig aparte activiteiten voor de tieners en jongeren. En waar dat maar mogelijk is betrekken we onze kinderen en jongeren bij de dienst.

Evangelisatie en zending

Om ons geloof niet alleen in eigen kring uit te dragen maar ook daar buiten, wordt er regelmatig een Alpha-cursus georganiseerd. Kijk voor meer informatie op de website van over de Alpha cursussen.

Ook heeft onze gemeente een sterke visie op zending. Er is betrokkenheid bij diverse projecten en zendelingen in verschillende landen.

Pastoraat

Binnen de gemeente functioneert naast het oudstenteam een bezoekgroep en pastoraal team. Deskundigheid, zorgvuldigheid, betrokkenheid en gebed zijn belangrijke kenmerken van dit team.