Lidmaatschap

Lid worden
Ieder die wil zoeken naar wat God hem of haar te zeggen heeft in de Bijbel en daar naar willen leven, en zo een volgeling van Jezus Christus wil zijn, kan lid worden van Evangelische Gemeente de Rank. Van wie lid wil worden vragen we dat hij of zij instemt met het beleid van de gemeente zoals dat verwoord is in de documenten Onze identiteit en Onze principes. Deze kunt u vinden op de website (in het menu te vinden onder ‘wie zijn wij’).

Lid worden kan zo
Je meldt bij de oudsten van de gemeente dat je lid wil worden. Zij zullen dan in een gesprek met u bepalen of u inderdaad instemt met het beleid van de gemeente en of u een volgeling van Jezus wil zijn.

Wanneer ouders/verzorgers lid worden van de gemeente horen ook hun thuiswonende kinderen daar volwaardig bij indien gewenst.

Levende bouwstenen
Lid zijn is niet vrijblijvend, het schept verantwoordelijkheden. Van alle leden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de gemeenteactiviteiten, zoals het bijwonen van de diensten, en andere activiteiten waarin men gaat meedraaien. Tevens wordt van de leden verwacht dat ze financieel bijdragen (naar vermogen) en dat zij de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) onderschrijven en naleven. Uiteraard houdt lidmaatschap ook in dat de leden achter de missie, visie en doelstellingen van de gemeente staan.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de leden: door middel van onderwijs, pastorale zorg en indien nodig ook door sociaal-maatschappelijke hulp. Tegelijkertijd dragen de leden ook verantwoordelijkheid voor elkaar door om te kijken naar elkaar, te helpen, te bemoedigen en te ondersteunen.