De Heilige Geest

In de bijbel komen we veel informatie tegen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Wij geloven dat iedereen die wedergeboren is de Heilige Geest heeft ontvangen en daarmee lid is geworden van de kerk van Christus wereldwijd1. Nadat iemand de waterdoop heeft ondergaan, bidden we dat hij of zij geheel vervuld mag worden met de Heilige Geest. Bij sommigen gaat dit gepaard met een speciale ervaring, zoals spreken in tongen. Anderen hebben die speciale ervaring niet, maar ervaren wel de werking van de Heilige Geest in hun wandel met de Heer. We respecteren de verschillende beleving van mensen op dit punt. De vervulling met de Heilige Geest is niet eenmalig en automatisch. We worden opgeroepen ernaar te streven voortdurend vol van de Heilige Geest te zijn2 en de Geest niet uit te doven3. De Heilige Geest is ‘de Geest van de waarheid’4en is noodzakelijk om een getuige van Jezus Christus te zijn5. Hij geeft de gelovige kracht, troost en bemoediging. De Heilige Geest wil in de gelovige de vrucht van de Geest zichtbaar maken6. Daardoor wordt wie gelooft steeds meer gelijkvormig aan Christus. De Heilige Geest schenkt ook gaven, waar we ons naar uit mogen strekken7. De gaven van de Geest zijn geen doel op zichzelf, maar worden gegeven om dienstbaar te zijn in het werk voor God8. In de gemeente is ook ruimte voor openbaringen van de Geest. Alle uitingen worden getoetst aan Gods woord, de bijbel9.

11 Korintiërs 12 vers 13
2Efeziërs 4 vers 18
31 Tessalonicenzen 5 vers 19
4Johannes 14 vers 17
5Handelingen 1 vers 8
6Galaten 5 vers 22
71 Korintiërs 14 vers 1
8Romeinen 12 vers 3 tot 8, 1 Korintiërs 12 en Efeziërs 3 vers 11 en 12
91 Korintiërs 14 vers 27 en 29